Pwy ydym ni?

Rydym yn brosiect Adfocatiaeth Ddinesig wedi ei leoli yn Ne Cymru;Supporter Sefydlwyd y prosiect ym 1992 ac ers hynny ein prif amcan oedd sicrhau bod gan bobl gydag anabledd dysgu'r cyfle i fyw bywyd llawn a gwerthfawr o fewn eu cymunedau.

Beth yw Adfocatiaeth Ddinesig?

Mae Adfocatiaeth Ddinesig yn berthynas un i un hir dymor rhwng person gydag anabledd dysgu (Partner) ac aelod gwirfoddol o'r gymuned (Adfocad Dinesig).

Personalisation Aspirations

Yn aml, gall pobl gydag anabledd dysgu bod yn ynysig yn gymdeithasol ac yn fregus.

Rôl yr adfocad yw cynorthwyo ei Bartner i sefyll fyny dros ei hawliau ac i sicrhau y clywir ei llais.

Beth mae Adfocatiaeth Ddinesig Person i Berson yn ei wneud?

Mae gan y prosiect dau brif amcan:

    Community Life
  • Dynodi unigolion gydag anabledd dysgu sy'n ynysig yn gymdeithasol ac o dan anfantais ac a all elwa'n sylweddol o gefnogaeth Adfocad Dinesig.
  • Recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr o'r gymuned leol i fod yn Adfocatwyr Ddinesig, paru Adfocatwyr gyda Phartneriaid addas a darparu cefnogaeth barhaol ar gyfer y partneriaethau