Person i Berson Adfocatiaeth Rhieni

Mae nifer cynyddol o oedolion gydag anableddau dysgu yn dod yn rhieni. Mae adroddiad a gynhyrchwyd gan Ganolfan Ymchwil Norah Fry ('Finding the Right Support', 2006) sy'n ymdrin â rhieni gydag anableddau dysgu yn nodi "Mewn tua 50% o achosion mae eu plant yn cael eu symud oddi wrthynt, fel arfer o ganlyniad i bryderon ynghylch eu lles ac/neu absenoldeb cefnogaeth addas".

Mae erthygl yn y 'Learning Disability Review (Ebrill 2007) gyda'r teitl 'Sinking or Swimming? Supporting Parents with Learning Disabilities and their Children' yn nodi bod "adfocatwyr, rhai cyflogedig neu wirfoddol, yn gallu chwarae rôl allweddol drwy gefnogi rhieni gydag anableddau dysgu, yn enwedig pan maent yn ymwneud a'r systemau amddiffyn plant neu'r llysoedd."

Gweithredodd Adfocatiaeth Dinesig Person i Berson, prosiect ymchwilio a danlinellodd bod rhieni gydag anableddau dysgu yn medru yn aml fod yn rhieni "digon da" pan ddarperir y gefnogaeth emosiynol ac ymarferol parhaol sydd angen. Tra ein bod yn gwbl ymwybodol o faterion amddiffyn plant a bod anghenion y plentyn yn angenrheidiol, gwneir penderfyniadau ynghylch sgiliau neu ddiffyg sgiliau pobl gydag anableddau dysgu fel rhieni yn aml heb i'r rheini neu ddarpar rieni dderbyn cefnogaeth neu adfocatiaeth annibynnol i'w cynorthwyo i fynegi eu hachos. Yn aml cymerir hi'n ganiataol na fydd pobl yn medru ymdopi a gwneir penderfyniadau ar y sail hon yn hytrach nag ystyried pa fecanweithiau o gefnogaeth sydd eu hangen ar gyfer 'parenting' llwyddiannus.

O ganlyniad i'n canfyddiadau, aethom ati i ymgeisio i'r Gronfa Loteri Fawr ar gyfer cyllid Pawb A'i Le i'n galluogi ni i gyflogi dau Adfocad Rhieni i weithio gyda rhieni a darparu rhieni sy'n byw yng Nghaerffili a Pen-y-bont. Yn 2011 cawsom wybod y bu'r cais yn llwyddiannus ac y byddai'n prosiect ni yn derbyn cyllid am 3 blynedd i gynnig gwybodaeth, cefnogaeth ac adfocatiaeth i rieni gydag anableddau dysgu.